Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Timoradza
0,00 € Obec Timoradza Štatistický úrad SR
24. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody
R2022/804
0,65 € OBEC TIMORADZA ING. Martin Suchomel
24. November 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový
131/2022
33,19 € Obec Timoradza Kornélia Pilarčíková
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/785
0,65 € Obec Timoradza Branislav Kopčan
10. November 2022
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza
R2022/784
0,65 € Obec Timoradza Jozef Hruška
5. August 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
3/2022
66,38 € Obec Timoradza Elena Laššová
25. Júl 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/09/010/41
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
14. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHJ6
309070AHJ6
15 200,00 € Obec Timoradza Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
20/2022
13,27 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
157/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý
158/2022
0,00 € Obec Timoradza Jozef Znášik
22. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/09/010/64
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
10. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Timoradza
Doplnená
0,00 € Obec Timoradza Štatistický úrad SR
13. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/09/010/65 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/09/010/65
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
9. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TN220097
074TN220097
14 759,04 € Obec Timoradza Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2019
Dohoda č. 19/09/051/12 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/09/051/12
0,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24. Jún 2016
dohoda č. 16/09/51A2/15 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v rámci Národného projektu "Úspešne na trhu práce"
dohoda 16/09/51A2/15
3 436,00 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
20. Júl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie SHR
40581-73/2015-TO
0,00 € Obec Timoradza Sociálna poisťovňa, ústredie
27. Marec 2015
Dohoda č. 15/09/054/16-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
15/09/054/16-VZ/PE
4 010,58 € Obec Timoradza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
6. August 2012
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru
uz_301/247/2012
237 149,00 € Obec Timoradza Štátny fond rozvoja bývania