Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Kúpna zmluva
8/11/2023
0,00 € Estera Antalová, rodená Čerňanská, Ivan Kršák, rodený Kršák ... Obec Petrova Lehota
18. August 2023
Zmluva o grantovom účte
18/8/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Petrova Lehota
4. Január 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20196794
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Petrova Lehota
12. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0449
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Petrova Lehota
8. December 2021
Z M L U V A č. E724 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
E724 08U01
202 939,00 € Environmentálny fond Obec Petrova Lehota
11. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6
20/13/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota
11. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11
20/13/010/37
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota
10. Júl 2019
Z M L U V A č. 134760 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134760 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Petrova Lehota
26. Január 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“
18/13/054/3/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota
26. Jún 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
031/§ 52a/2017/NP PZ VAOTP-2/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota
27. November 2015
Z M L U V A č. 107841 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
107841 08U01
236 638,92 € Environmentálny fond Obec Petrova Lehota
2. Júl 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52
0010/§ 52/2014/ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota
24. Február 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
130-11-498/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Petrova Lehota
29. Júl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
25/ § 50j/NS 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota
6. November 2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
8787/2012/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín Obec Petrova Lehota
10. Október 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
219/§51/2012/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Petrova Lehota