Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
2409645150
6 462,36 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Trenčianske Stankovce
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
2024/1115
2 500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Trenčianske Stankovce
5. Jún 2024
Zmluva o spoluprácii uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
427
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
28. Máj 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
426
5 000,00 € Divadlo Maska Obec Trenčianske Stankovce
23. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku uzavretá podľa § 151n a nasl. v spojení s § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
425
2 655,88 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
9410676492
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
9410676439
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
9410676434
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
16. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
9410681470
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
9. Máj 2024
Servisná zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
420
66,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Trenčianske Stankovce
29. Apríl 2024
Príkazná zmluva, uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
419
90,00 € Brigita Havierová Obec Trenčianske Stankovce
5. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/01404/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Trenčianske Stankovce
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
415
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Trenčianske Stankovce
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0309 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
414
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Trenčianske Stankovce
14. Marec 2024
Kúpna zmluva uzatvorenáu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
412
4 000,00 € Mgr. Monika Habšudová Obec Trenčianske Stankovce
14. Marec 2024
Kúpna zmluva, uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
413
13 224,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Trenčianske Stankovce
12. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
410
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
12. Marec 2024
Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn+ uzatváraný ku všetkým Zmluvám o združenej dodávke plynu uzatvoreným medzi Zmluvnými stranami pre v prílohe č. 3 tohto Dodatku uvedené odberné miesta odberateľa+doplnený SD
411
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2024
409
5 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Bierovce Obec Trenčianske Stankovce
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2024
402
10 000,00 € Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce