Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Kúpna zmluva
109/2023/TVK
63 778,41 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
5. December 2023
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
C000000139
289,20 € SVOP, spol. s r.o. Obec Trenčianske Stankovce
1. December 2023
Príkazná zmluva, uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
380
120,00 € Miroslav Kadlečík Obec Trenčianske Stankovce
1. December 2023
Príkazná zmluva, uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
381
20,00 € Brigita Havierová Obec Trenčianske Stankovce
30. November 2023
Dohoda o spolupráci pri realizácii ošetrenia chráneného stromov Lipského lipy (e.č.S 275)
S 275
3 600,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Obec Trenčianske Stankovce
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb uzavretá podľa § 84 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
A6HGPUP2311200002
240,00 € Slovanet a.s. Obec Trenčianske Stankovce
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business Internet Light
9920623178
339,34 € Slovak Telekom, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
16. November 2023
Príkazná zmluva, uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
373
72,00 € Mária Kurtišová Obec Trenčianske Stankovce
16. November 2023
Príkazná zmluva, uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
374
20,00 € Zdena Jančová Obec Trenčianske Stankovce
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business Internet Light
9920623176
339,34 € Slovak Telekom, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
15. November 2023
Dohoda č. 23/13/010/10 uzatvorená podľa § 10 ods.3,písm.a) ods.4,ods.10,§ 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
23/13/010/10
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Trenčianske Stankovce
7. November 2023
Dodatok č. 5 zo dňa 7.11.2023 k Poistnej zmluve č.:2405190723 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2405190723-5
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Trenčianske Stankovce
31. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122363304
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
31. Október 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
368
129 285,42 € DOSA Slovakia, s.r.o. Obec Trenčianske Stankovce
31. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122363301
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
31. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122363303
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
31. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122363302
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Stankovce
31. Október 2023
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
369
2 760,00 € REDIST s.r.o. Obec Trenčianske Stankovce
30. Október 2023
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSY2
KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSY2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Trenčianske Stankovce
24. Október 2023
Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn+ uzatváraný ku všetkým Zmluvám o združenej dodávke plynu uzatvoreným medzi Zmluvnými stranami v prílohe č. 3 tohto Dodatku pre uvedené odberné miesta odberateľa
362
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Trenčianske Stankovce