Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2011
K O N T R A K T O POSKYTOVANÍ PRÁC A SLUŽIEB UZAVRETÝ MEDZI ÚRADOM GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1/2011
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
1. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2011/VÚEPP 2/2011/VÚGK zo dňa 30.3.2011 O dielo uzavretej podľa § 536, ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
8/2011
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave
12. December 2011
Dodatok č. 2 k RÁMCOVEJ ZMLUVE č. VÚGK 11/2010Z (Rámcová zmluva o dodávke a aktualizácii údajov zo súborov geodetických a popisných informácií Katastra nehnuteľností)
17/2011
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORINEX GROUP, a.s.
21. December 2011
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. VÚGK 18/2011Z (Rámcová zmluva o dodávke a aktualizácii údajov zo súborov geodetických a popisných informácií Katastra nehnuteľností)
19/2011
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Magix, s. r. o.
4. Január 2012
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 577 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
25/2011
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
12. Január 2012
DODATOK č. 4 ku K O N T R A K T U na rok 2011
26/2011
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
17. Február 2012
Zmluva o poskytovaní jazykového vzdelávania uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
4/2012
0,00 € VEVE, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
19. Apríl 2012
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy
14/2012
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORINEX GROUP, a.s.
9. Máj 2012
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. VÚGK 7/2012Z (Rámcová zmluva o dodávke a aktualizácii údajov zo súborov geodetických a popisných informácií Katastra nehnuteľností)
7/2012
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave MBKart – European Map Center International s. r. o.
22. Máj 2012
Dohoda o ukončení Licenčnej zmluvy č. 00013/2012-UVDU-U 00001/12.00
16/2012
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenský pozemkový fond
8. Jún 2012
K O L E K T Í V N A Z M L U V A uzatvorená na rok 2012
18/2012
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES) pri Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
28. August 2012
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. VÚGK 24/2012Z (Rámcová zmluva o dodávke a aktualizácii údajov zo súborov geodetických a popisných informácií Katastra nehnuteľností)
24/2012
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORINEX GROUP, a.s.
8. Marec 2013
Dohoda o zrušení zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. ÚGKK SR-6/2010/EO, č. GKÚ-112-310/2012 uzavretej podľa § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
34/2012
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Katastrálny úrad v Bratislave
22. Máj 2013
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
8/2013
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
24. September 2013
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
16/2013
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
16. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
19/2013
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
20. Január 2014
Zmluva o bežnom účte
24/2013
0,00 € Štátna pokladnica Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
20. Január 2014
Dohoda o elektronickom doručovaní
25/2013
0,00 € Daňové úrad Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
20. Máj 2014
Zmluva o vedecko-technickej spolupráci
7/2014
0,00 € Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
20. Jún 2014
Rámcová zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností uzatvorená
10/2014
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CGS spol. s. r. o.