Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2013
Zmluva poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študentov a pracovníkov VŠ v akademickom roku 2012/2013
28/12-PROR1
Doplnená
131 753,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. December 2020
ZMLUVA O DIELO č. 82/2020
Z85/2020-KV
Doplnená
134 674,93 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov medzi krajinami programu
2015-1-SK01-KA103-008672
Doplnená
118 058,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov medzi krajinami programu
2016-1-SK01-KA103-022161
Doplnená
112 672,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. August 2014
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov
2014-1-SK01-KA103-000029
Doplnená
131 176,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Január 2013
Zmluva o diele č. IPS/2012/01-012 o dodávke stavby
Z60/2012-KV
Doplnená
101 486,74 € IPS Staving s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Október 2021
Kúpna zmluva
Z 48/2021-KV
75 986,60 € FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2018
Zmluva o dielo
Z23/2018-KV
72 469,67 € Pliešovský Michal, COUFAL-PLIEŠOVSKÝ Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Máj 2024
ZMLUVA O DODÁVKE ZARIADENÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Z29/2024-KV
71 736,00 € Aricoma Systems s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Júl 2021
ZMLUVA O DIELO č. Z35/2021-KV uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) (ďalej len ako „zmluva“)
Z35/2021-KV-
Doplnená
108 198,60 € IPS Group Industries, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Marec 2020
Zmluva o dielo
Z10/2020-KV
70 161,38 € DVANANO – Ing. Ján Pacher Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
Z59/2022-KV
69 485,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO
Z15/2021-KV
Doplnená
67 216,68 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. December 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 12 (GAMO č. 111111859, AKU č. Z57/2011- KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z-57/2011
64 343,94 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
Z26/2022-KV
59 880,00 € Sýkora – advokátska kancelária, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2020
Zmluva o dodávke plynu 10006495
Z26/2020-KV
59 500,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 6 (GAMO č. 111051806, AKU č. Z18/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z24/2011-KV
Doplnená
57 992,03 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu 10020501
Z 47/2023-KV
56 223,85 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z 46/2023-KV
55 404,28 € Stredoslovenská energetika, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. August 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Z40/2011-KV
Doplnená
53 311,20 € Cinema + spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici