Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2017
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
234/2017/AXNV
27 843,10 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. September 2021
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 83/2021/AXNV uzatvorená podľa § 262 a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
83/2021/AXNV
27 736,00 € DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Júl 2013
Kúpna zmluva
323/2013/AXVN
27 600,00 € DW21, s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Január 2015
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
702/2014/AXVN
27 223,20 € PSKA s.r.o. Prvá Slovenská kontraktačná agentúra Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8. August 2017
Zmluva o prenájme výstavnej plochy
312/2017/AXNV
26 857,92 € Agentúra pre rozvoj vidieka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Február 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
33/2023/AXNV
26 792,74 € MediaZone, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. August 2019
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a dodaní služieb s tým spojených
368/2019/AXNV
26 387,20 € Agentúra pre rozvoj vidieka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. December 2018
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
481/2018/AXNV
26 381,39 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
101/2012/AXVN
26 285,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Január 2015
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
2/2015/AXVN
25 547,14 € VÝSTAVA PSOV Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. Október 2023
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
217/2023/AXNV
25 394,50 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2020
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (Vonkajšia plocha + Pavilóny)
171/2020/AXNV
25 392,00 € Mesto Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb uazvretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
521/2019/AXNV
25 315,20 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
208/2023/AXNV
25 280,00 € Motor Car Nitra s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle úst. § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka
340/2014/AXVN
25 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
13. Máj 2024
Zmluva o dielo uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
87/2024/AXNV
24 836,40 € DIMI max, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Október 2016
Zmluva o nájme a vzájomnej spolupráci
470/2016/AXVN
24 650,64 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Október 2022
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
249/2022/AXNV
24 619,03 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. November 2014
Kúpna zmluva
651/2014/AXVN
24 600,00 € ASS, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a o poskytnutí služieb č. 56/2021/AXNV (PAVILÓN) uzatvorený v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
141/2021/AXNV
24 250,16 € Slovenská kynologická jednota, Medzinárodná výstava psov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik