Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0026/2024
132 584,09 € Gymnázium Ľ. Štúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0017/2024
178 994,76 € Spojená škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0018/2024
2 849 065,62 € Obec Bobrov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0016/2024
124 884,89 € Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0024/2024
111 574,66 € Obec Vlkovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0021/2024
1 174 837,00 € Obec Miloslavov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0116/2024
0,00 € Oheň nádeje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Február 2024
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0022/2024
27 000,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Február 2024
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0023/2024
54 000,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/001
0019/2024
6 964 586,30 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Február 2024
Dohoda o prechode práv a povinností uzatvorená podľa § 40ao ods. 3 a 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 7/2024 Z. z.
0115/2024
0,00 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9. Február 2024
Kontrakt č. 1/2024 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Domovom speváckeho zboru slovenských učiteľov na rok 2024
0114/2024
524 977,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v roku 2024
0111/2024
1 095 037,00 € Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2024
Zmluva k servisnej činnosti a prevádzky plynových kotolní v správe MŠVVaŠ SR
0112/2024
66 026,88 € EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0011/2024
767 500,26 € Základná škola s materskou školou Vavrečka 204 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D4
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Február 2024
Zmluva o výpožičke
0103/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
0053/2024
10 557,60 € HOPIN, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0105/2024
700 840,00 € Slovenská asociácia univerzitného športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0724/2023/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0110/2024
0,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR