Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2021
Dohoda č.21/37/53G/8 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/37/53G/8
77 793,15 € VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Jún 2014
Dohooda o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kulturného dedičstva v rámci národného projektu,,Zapojenie nezamestnaných do obnovy kulturného dedičstva - 2"podľa § 54 ods.1 písm.a)zákona č.5/2004 Z.z.
13/hrady2014/§54/PO
77 505,00 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Júl 2017
Dohoda č. 17/37/054/247–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/247–CnTP-A3
76 419,84 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 249/137/2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 249/137/2020
75 751,72 € EURO-BAU s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2
D O H O D A číslo: 2024/PO/058
74 890,92 € Obec Raslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/031
74 890,92 € Obec Nová Kelča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 16/37/054/111-ŠnZ
74 531,67 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2018
Dohoda č. 18/37/054/73 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
Dohoda č. 18/37/054/73
74 446,17 € Združenie Kamenná veža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 15/37/50J/41
73 414,35 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/8
72 990,14 € VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. Február 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
15/37/50J/1
72 653,76 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. December 2014
Zmluva o dielo
2014/513227/PO
72 440,75 € PAMI-mont,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/15
72 101,12 € Obecný podnik Červenica s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/054/61
Doplnená
71 709,60 € Jozef Kolcun ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/5
71 577,56 € Dravecké služby, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Február 2023
Zmluva o dielo č. 383/137/2021
Zmluva o dielo č. 383/137/2021
71 400,00 € STAVOPROJEKT s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54
Dohoda č. 16/37/054/221
71 044,23 € ČOPA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Október 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 15/37/052/794
70 330,20 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 15/37/054/125 - Šanca na zamestnanie
69 959,31 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3. September 2021
Zmluva o dielo č. 249/137/2020 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obst. a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení neskorších predpísov
Zmluva o dielo č. 249/137/2020
69 066,66 € EURO-BAU s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,