Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
RČZ 23/2024
0,00 € Therimex Slovakia, s. r. o. Krajská prokuratúra v Žiline
18. Jún 2024
Zmluva č. SVSN-0101202443 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZML. 28/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Beňadiková
18. Jún 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-AR-008/2024
105/2024
0,00 € Zuzana Kaňuchová, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
18. Jún 2024
Zmluva č. V_2024_707359_OŠ_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
158_W_2024 Zmluva č. V_2024_707359_OŠ_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Rodinná farma Eliaš s. r. o.
18. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
402/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Širák
18. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
Z173/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Róbert Baláž
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-052-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
18. Jún 2024
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva
0,00 € JUDr. Marta Sokolíková Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
18. Jún 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
MKKZ240604
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MKK Grössling, s.r.o.
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:937
0,00 € Martin Drozda Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 5/2009/OCOaKR/047
5/2009/OCOaKR/047
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
18. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109021/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lukáčovce
18. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
403/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Širotnik
18. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
2024/9
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Rabčice STRED s.r.o.
18. Jún 2024
nákjup počítačovej a telekom. techniky v rámci Vzdelávacích poukazov
1/6/2024
0,00 € Ing.Macková Zuzana Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany
18. Jún 2024
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. OU-NR-MPO-2024/007004-001
54/2024/IZPI/NR
0,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Nitra)
18. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
404/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Šoltís
18. Jún 2024
Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení
6519000275
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Ekover, s. r. o.
18. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
D/2024/1280/XI/JLF/CEVED
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
18. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024071
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.