Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
3/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2021 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
153/2021
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
4/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
11. December 2023
Darovacia zmluva č. 87/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
87/2023
0,00 € Marta Vitkovičová Krajské múzeum v Prešove
12. December 2023
Poistná zmluva č. 11-424935 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
110/2023
0,00 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
13. December 2023
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
114/2023
0,00 € UP Déjenuer, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
18. December 2023
Darovacia zmluva č. 113/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
113/2023
0,00 € Nika Antolová Krajské múzeum v Prešove
20. December 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 28/2023 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
115/2023
0,00 € Severovýchod Slovenska Krajské múzeum v Prešove
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 50-000114951PO2016
50-000114951PO2016
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Krajské múzeum v Prešove
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 138/2022
DODATOK Č. 1 k Zmluve 138/2022
0,00 € Mgr. Martin Patúš, PhD. Krajské múzeum v Prešove
17. Január 2024
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 10/2024
10/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Obecný úrad Chminianská Nová Ves
23. Január 2024
Zmluva o odbornej praxi ZOP 2023/2024 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nádväznosti na ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
11/2024
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Krajské múzeum v Prešove
5. Február 2024
Darovacia zmluva č. 12/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
12/2024
0,00 € Marta Fečkaninová Krajské múzeum v Prešove
13. Február 2024
Dohoda č. 24/37/054/22 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších služ
15/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
15. Február 2024
Zmluva o používaní informačného systému Digitálnej evidencie muzeálnych zbierok - IS DEMZ č. SNM - GR - CEMUZ - 2023/4102 uzatvorená podľa ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky v znení neskorších predpisov v súlade so znením zákona č. zákonník
17/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Krajské múzeum v Prešove
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 uzatvorená podľa § 663 a násl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , §15 zákona č.206/2009 Z.z.o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnotya o zmene zák
20/2024
0,00 € Krajská galéria v Prešove Krajské múzeum v Prešove
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 39/2024 uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka
21/2024
0,00 € Hudobné centrum Krajské múzeum v Prešove
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024
22/2024
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Krajské múzeum v Prešove
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.24/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občiankeho zákonníka v platnom a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR
24/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Malokarpatské múzeum v Pezinku
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona S
23/2024
0,00 € Považská galéria umenia v Žiline Krajské múzeum v Prešove