Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 03/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
03/2023
0,00 € Obec Krivany Krajské múzeum v Prešove
21. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 83/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
83/2023
0,00 € Valéria Šandalová Krajské múzeum v Prešove
26. September 2023
Dohoda č. 16 o realizácii odbornej praxe žiakov uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príp
93/2023
0,00 € Spojená škola, Masaryková 24, 080 01 Prešov Krajské múzeum v Prešove
26. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 82/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
82/2023
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Hornozemplínske osvetové stredisko
27. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 92/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
92/2023
0,00 € Gabriela Hardoňová Krajské múzeum v Prešove
27. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 91/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
91/2023
0,00 € Mária Šoltísová Krajské múzeum v Prešove
4. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 88/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
88/2023
0,00 € RNDr. Jozef Eichler, CSc. Krajské múzeum v Prešove
5. Október 2023
Dohoda č. 23/37/054/2858 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samosprávny kraj
95/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
6. Október 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy uzatvorená uzatvorená v zmysle § 6a ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom
96/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Krajské múzeum v Prešove
11. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 33/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
33/2023
0,00 € Juraj Magda Krajské múzeum v Prešove
13. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 85/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
85/2023
0,00 € Mária Chalupová Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2023
Dodatok č. 01/2023 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100034095 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
80/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2023
Dodatok č. 01/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100034095 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
80/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
19. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9107177385 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niekt
100/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
7. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 99/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
99/2023
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
8. November 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 86/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
86/2023
0,00 € Jaroslav Sinay Krajské múzeum v Prešove
20. November 2023
Servisná zmluva č. 94/2023 uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení
94/2023
0,00 € Fittich Preal s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
29. November 2023
Darovacia zmluva č. 106/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
106/2023
0,00 € Mária Rozmanová Krajské múzeum v Prešove
4. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 104/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
104/2023
0,00 € Mesto Prešov Krajské múzeum v Prešove
6. December 2023
Darovacia zmluva č. 105/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
105/2023
0,00 € Ondrej Glod Krajské múzeum v Prešove