Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 146/2022 zo dňa 16.11.2022 uzatvorenej podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
146/2022
0,00 € Eneco, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 47/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
47/2023
0,00 € PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 51/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
51/2023
0,00 € PhDr. Gabriela Knutová Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 5/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR
55/2023
0,00 € Ľubomír Višňovský Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/37/054/1904 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia e
23/37/054/1904
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
27. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. 56/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
56/2023
0,00 € Generálny konzulát Maďarska v Košiciach Krajské múzeum v Prešove
3. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 58/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
58/2023
0,00 € Jana Džačovská Krajské múzeum v Prešove
4. Júl 2023
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samospravného kraja uzatvorená v zmysle § 6a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov § 6 ods. 2 písm. b) a odsek 4 "Zásad hospodárenia a nakladania s
59/2023
0,00 € Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Krajské múzeum v Prešove
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 65/2023 uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z.z.o odbornom vzdelávaní a
65/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikania Krajské múzeum v Prešove
20. Júl 2023
Darovacia zmluva č. VHÚ-36-17/2023 uzatvorená v súlade s ustanovením § 11, ods. 7 zákona NR SR č. 278 /1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 10 , ods. 9 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o
66/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Krajské múzeum v Prešove
24. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 52/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
52/2023
0,00 € Marek Kovaľ Krajské múzeum v Prešove
24. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 53/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
53/2023
0,00 € Júlia Kožúchová Krajské múzeum v Prešove
7. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 1503/2022/DSVPaKR uzavretej dňa 16.12.2022 podľa zákona č. 446/2001 Zb. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a s prihliadnutím na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kr
70/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Krajské múzeum v Prešove
8. August 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 69/2023
69/2023
0,00 € Regionálne múzeum v Rzešove Krajské múzeum v Prešove
8. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 72/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
72/2023
0,00 € Jozef Swaton Krajské múzeum v Prešove
9. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 73/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
73/2023
0,00 € Ján Šoltís Krajské múzeum v Prešove
25. August 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá dnešného dňa medzi zmluvnými stranami
79/2023
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Krajské múzeum v Prešove
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100034095
80/2023
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
5. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 82/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
82/2023
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Hornozemplínske osvetové stredisko
5. September 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 81/2023
81/2023
0,00 € DHZ Lipany, Martin Petrovský, predseda Krajské múzeum v Prešove