Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o úschove č. 53/2021 uzatvorená podľa §747 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č.206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a §11 ods. 4 výnosu MK SR č. MK - 2544/2015-110/11648
53/2021
0,00 € Ľubomír Višňovský Krajské múzeum v Prešove
5. Apríl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č.14 /2022
14/2022
0,00 € Ľubomír Višňovský Krajské múzeum v Prešove
8. Apríl 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 23/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
23/2022
0,00 € Ing. DANIEL VRLÍK Krajské múzeum v Prešove
8. Apríl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.24 /2022 uzatvorená podľa § 659 a nás!. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a príslušného výnosu MK SR
24/2022
0,00 € KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE Krajské múzeum v Prešove
25. Apríl 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. par 51 Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvným stranami:
42/2022
0,00 € Hudobné centrum Krajské múzeum v Prešove
28. Apríl 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 35/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
35/2022
0,00 € Mgr. Ondrej Glod Krajské múzeum v Prešove
11. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 46/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
46/2022
0,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Krajské múzeum v Prešove
11. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 45/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
45/2022
0,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Krajské múzeum v Prešove
12. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 44/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
44/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
12. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 43/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
43/2022
0,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
13. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. par 51 Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
50/2022
0,00 € Súkromná Základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Krajské múzeum v Prešove
16. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 51/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
51/2022
0,00 € Andrej Fedorko Krajské múzeum v Prešove
17. Máj 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č. 47/2022
47/2022
0,00 € ANNA BARKOCIOVÁ Krajské múzeum v Prešove
17. Máj 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.48/2022
48/2022
0,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
19. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA č.52/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
52/2022
0,00 € Branislav Loš Krajské múzeum v Prešove
24. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI TVORBE PONUKY REGIONÁLNEJ NÁVŠTEVNÍCKEJ KARTY VÝHOD ŠARIŠ CARD (akceptačné miesto) (v súlade s§ 269 ods. 2 obchodného zákonníka a nasl. zák. č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
53/2022
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš Krajské múzeum v Prešove
25. Máj 2022
DOHODA č. 22/37/012/9 uzatvorená podľa§ 12 ods. 3 písm. b) bod 5. resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.'
54/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
7. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 9.6.2020 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka /§536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb./ na stavbu "Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou"
71/2020
0,00 € PEhAES Krajské múzeum v Prešove
14. Jún 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 65/2022 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
65/2022
0,00 € Obec Župčany Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 60/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
60/2022
0,00 € Základná škola Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove