Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Pionierska 697, Gbely

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Nadobúdateľovi oprávnenie používať prevenčný program za podmienok podľa tejto zmluvy. Licencia sa Nadobúdateľovi udeľuje na spôsob použitia prevenčného programu nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmlu
Z_1/2022
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Gbely ZŠ s MŠ
17. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Z_2/2022
0,00 € PLANTEX s.r.o. Gbely ZŠ s MŠ
31. Máj 2022
Dodatok k zmluve č. 20180816
DOD_3/2022
0,00 € Tritius Solutions a.s. Gbely ZŠ s MŠ
14. Júl 2022
Mandátna zmluva
Z_4/2022
0,00 € Mgr. Juraj Lobotka Gbely ZŠ s MŠ
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Gbely ZŠ s MŠ
20. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
DOD_6/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Gbely ZŠ s MŠ
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z_7/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Gbely ZŠ s MŠ
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Z_5/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Gbely ZŠ s MŠ
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
DOD_1/2023
0,00 € MCDATA Servis s.r.o. Gbely ZŠ s MŠ
25. Júl 2023
Zmluva o bezplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
ZBU 3/2023
0,00 € Špeciálna základná škola Gbely ZŠ s MŠ
18. September 2023
Zmluva o výpôžičke majetku mesta Gbely
Z_4/2023
0,00 € Základná umelecká škola Gbely Gbely ZŠ s MŠ
18. September 2023
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Trenéri v škole"
Z_5/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Gbely ZŠ s MŠ
18. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "POdpora pomáhajúcich profesií 3 "
Z_7/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Gbely ZŠ s MŠ
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z_8/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Gbely ZŠ s MŠ
10. Január 2024
Zmluva o zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole
Z_1/2024
0,00 € Gbely ZŠ s MŠ
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZD_2/2023
48 678,82 € V M F STAV, s.r.o. Gbely ZŠ s MŠ