Centrálny register zmlúv

Obec Blatné Remety

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.12/2021, na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 12/2021
0,00 € RAVOZA s.r.o. Obec Blatné Remety
6. Október 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
1/2023/DZ
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Obec Blatné Remety
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMH6 s názvom: MOaPS v obci Blatné Remety
827/2023
0,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Blatné Remety
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202402064
0,00 € Disig, a.s. Obec Blatné Remety
14. September 2022
Kúpna zmluva
22022
6 180,00 € Obec Blatné Remety Obec Blatné Remety
4. Máj 2022
Kúpna zmluva
12022
24 250,00 € Obec Blatné Remety Vladimír Lapšanský
30. Január 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 na zhotovenie stavby uzavretá podľa §536-565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
1/2024
35 520,00 € Ing. Peter Vasiľ Obec Blatné Remety
19. August 2022
Zmluva o dielo „Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ZŠ.“
1782022
38 769,74 € MOUREZ s.r.o Vranov n.T. Obec Blatné Remety
16. August 2022
„OcÚ Blatné Remety – zvyšovanie energetickej účinnosti budov.“
42022
80 918,41 € EC-EDMA s.r.o., Obec Blatné Remety