Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve č.E4427 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
DOT_008/2023
0,00 € Environmentálny fond Obec Slanec
20. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_012/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob.dielam Obec Slanec
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
ZS_024/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Slanec
27. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 13.1.2023
Dodatok č.1
0,00 € Klima - Therm Prešov, s.r.o. Obec Slanec
5. Október 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ENT_003/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
19. Október 2023
Dohoda č.23/41/054/2127
INE_013/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
24. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_009/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
25. Október 2023
Zmluva č.1472/VSD/2023 o výpožičke podperných bodov NN vedenia
INE_015/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
26. Október 2023
Zmluva o akceptácii platobných kariet
ZS_027/2023
0,00 € Global Payments s.r.o., organizačná zložka Obec Slanec
27. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
INE_016/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
27. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
INE_017/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec
30. Október 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme pozemku
NAJ_034/2023
0,00 € Varinský Radovan Obec Slanec
30. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2018
NAJ_035/2023
0,00 € Bc. Veronika Adamkovič - Veve Studio Obec Slanec
8. November 2023
Dohoda č.23/41/010/69
INE_018/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
13. November 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-20-1886_ZoD 2020/OBEC
ZS_031/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
2. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskyt.nenávratného fin.príspevku
DOT_011/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
15. December 2023
Dodatok č.04 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19849
INE_019/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
22. December 2023
Poistná zmluva č.9127004298 Dodatok č.3
ZS_032/2023
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Slanec
11. Január 2024
Rámcová zmluva č.1/2024
ZS_001/2024
0,00 € Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Obec Slanec
20. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZS_004/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec