Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0928/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0111/2023
8 959,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0929/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0112/2023
11 980,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
0127/2023
74 592,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Marec 2023
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
0121/2023
0,00 € Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, hlavná školská inšpektorka Štátna školská inšpekcia, zastúpená generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Marec 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 0578/2022 zo dňa 30.8.2022
0119/2023
107 472,77 € MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Marec 2023
KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na rok 2023
0137/2023
11 232 471,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Marec 2023
Zmluva č. 0133/2023/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2023
0133/2023
20 000,00 € Združenie Maxa Reinhardta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
0115/2023
756 668,40 € AGEM COMPUTERS, spol. s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Marec 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
0075/2023
109 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan Beleš
10. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/320/2019
1103/2019- D4
73 640,68 € Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/72/2020
0468/2020- D2
0,00 € Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0128/2023
2 546 245,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0129/2023
167 400,00 € Klub slovenských turistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0130/2023
132 600,00 € Slovenský cykloklub Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Zmluva o nájme
0126/2023
10 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071S538 zo dňa 18. 04.2019
0131/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/264/2019
0900/2019- D1
0,00 € Základná škola s MŠ Michala Rešetku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
0120/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/290/2019
0932/2019- D2
0,00 € Gymnázium Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2023
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0605/2022/SPZV zo dňa 12. 09. 2022 o poskytnutí dotácie v roku 2022
0125/2023
0,00 € Mesto Rožňava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR