Centrálny register zmlúv

Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení číslo zmluvy zhotoviteľa: R6443
42024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
18. Apríl 2024
Zmluva č. 1338/2024-2 o platení časti úhrady za sociálnu službu p. Trajteľovej Alžbete
1338/2024
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Chlpošová Lenka
8. Apríl 2024
Poistná zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu
P 12024
30,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
8. Apríl 2024
Zmluva o výkone supervízie
R 72024
0,00 € Mgr. Henrieta Demeter Ibos Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953499
22024
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
28. Marec 2024
Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/12/4/202403/AKA
R 62024
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami V a V Akademy, s.r.o.
26. Marec 2024
Zmluva č. 3b - 11/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš v roku 2024
R 42024
500,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami MESTO Veľký Krtíš
26. Marec 2024
DOHODA Číslo: 24/32/054/17 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj/ rozpočtovú organizáciu ...
R 52024
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
15. Marec 2024
Nájomná zmluva 1/2024 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
N 12024
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Richard Ostrolucký
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nas. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva R 22024
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Základná umelecká škola
9. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
222023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
12024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
9. Január 2024
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
R 12024
0,00 € MUDr. Marián Ilenčík Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
30. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
192023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. December 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
202023
5 109,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. December 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
212023
44 689,27 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. November 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ...
R 172023
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Október 2023
Zmluva na zabezpečenie a vykonávanie úloh Civilnej ochrany podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
R 162023
0,00 € Lenka Liptáková - BOZPO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Október 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ...
182023
49 720,00 € STOL-MONT Ivan s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Október 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
172023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb