Centrálny register zmlúv

Obec Orlov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_530 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_530
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Orlov
21. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/04161/001
12,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k autorským dielam Obec Orlov
10. August 2023
Darovacia zmluva
22062023
0,00 € Spolužitie zrodené z minulosti n.o. Obec Orlov
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
08_08_2023
0,00 € Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paid. IGIP Obec Orlov
8. August 2023
Zmluva č. 671/2023/OPR o poskytnutí dotácie
671/2023/OPR
1 400,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Orlov
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
01/2023
300,00 € Obec Orlov Pozemkové spoločenstvo - združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce ORLOV
11. Júl 2023
Nájomná zmluva
10072023
1,00 € Obec Orlov Pe3x, s.r.o.
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 10052023
10052023
1 000,00 € Nadácia SPP Obec Orlov
6. Jún 2023
Zmluva o termínovanom úvereč. 463/2023/UZ
463/2023/UZ
50 000,00 € Všeobecná úverová banka, a..s Obec Orlov
6. Jún 2023
Dohoda (o prenájme sály KD) zo dňa 06.06.2023
Dohoda (o prenájme sály KD) zo dňa 06.06.2023
50,00 € Obec Orlov Pe3x, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31052023
216,45 € Obec Orlov Tímea Helemčínová
15. Máj 2023
Zmluva č. 323 0657 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
323 0957
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Orlov
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA61
309070AA61
Doplnená
20 262,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Orlov
15. Máj 2023
Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo zo dňa 07.09.2019
Doplnená
31 746,00 € Zahrajme sa s.r.o. Obec Orlov
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
12042023
400,00 € Humanitarian, n.o. Obec Orlov
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/72
8 558,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Orlov
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01012020
206,96 € Obec Orlov Jozefína Guľášová
8. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 15.03.2019
Dodatok č. 3
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Orlov
8. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
15_12_2021
Doplnená
0,00 € AGROfarma Šalamon s.r.o. Obec Orlov
9. Február 2023
Dohoda (o prenájme sály KD) zo dňa 09.02.2023
09022023
50,00 € Obec Orlov Michal Šujeta