Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
prenájom časti pozemku podľa čl. 2 NZ
z2566g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00585
20,00 € Slovak Parcel Service, s.r.o. Kremnica
17. Júl 2024
dohoda o skončení nájmu
z2567g - Dohoda o skončení nájmu
0,00 € Mgr. Vladimír Gorbunov a manž. Ema Kremnica
17. Júl 2024
zriadenie vecného bremena na poz. P.č. CKN 1173/4 - ostatná plocha, list vlastníctva č. 80, vlastník SR v správe Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica rozsah vecného bremena predstavuje 22 m2 vecné bremeno spočíva v práve: a) zriadenia a ulo
z2568g - Zmluva o zriadení vecného bremena
210,00 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik Kremnica
8. Júl 2024
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb - projektový zámer - prestavba bývalej nemocnice za účelom poskytovania služieb seniorom a služieb centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
z2565g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
4 800,00 € SYSTEM SOLUTIONS, s.r.o. Kremnica
28. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2024
z2564g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0,00 € SBD, spol. s r.o. Mesto Kremnica
27. Jún 2024
kúpa pozemku p.č. CKN 569/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2176 m2 v meste Kremnica, k.ú. Kremnica, list. vlastníctva č. 2383 od SR - SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
z2562g - Kúpna zmluva č. 1/2024
10 716,80 € SR - SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
27. Jún 2024
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb
z2563g - Poistná zmluva č. 5190066665
26,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Kremnica
26. Jún 2024
zmeny sú uvedené v čl. 1 dodatku
z2561g - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a
14 234,01 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Kremnica
13. Jún 2024
poskytnutie dotácie
z2559g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2024
2 019,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
13. Jún 2024
poskytnutie dotácie
z2560g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2024
1 900,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
12. Jún 2024
čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti - výpočet ceny v dohode
z2558g - Dohoda o cene č. 2024/24004848
0,00 € Slredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Kremnica
6. Jún 2024
k.ú. Kremnica, novovytvorený pozemok p.č. CKN 2238/2 - zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 9 m2
z2557g - Kúpna zmluva č. OSMM 2024/00067
195,00 € Ing. arch. Róbert Volka a Ing. Marek Volka Kremnica
5. Jún 2024
zmeny sú uvedené v bode 2 dodatku
z2550g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKŽP-PO1.SC-2019-56/40
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Kremnica
5. Jún 2024
dohoda o skončení nájmu
z2551g - Dohoda o skončení nájmu
0,00 € Peter Vojtko Kremnica
5. Jún 2024
zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného zmena čl. 3 - účel nájmu
z2552g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/01732
16,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Pivovar" Kremnica
5. Jún 2024
poskytnutie dotácie
z2553g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2024
700,00 € STK Novaško - stolnotenisový oddiel Kremnica
5. Jún 2024
poskytnutie dotácie
z2556g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2024
400,00 € eRko - HKSD, Územie Banská Bystrica - Rožňava Kremnica
5. Jún 2024
poskytnutie dotácie
z2555g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 13/2024
400,00 € Cirkervný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kremnica Kremnica
5. Jún 2024
poskytnutie dotácie
z2554g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2024
400,00 € OZ Zlaté líšky Kremnica
30. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2542g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnicač. EO 21/2024
1 900,00 € OZ SKI KLUB Kremnica Kremnica