Centrálny register zmlúv

Obec Kosihovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Kúpna zmluva č.03/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Kosihovce
19. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
29 533,78 € Martin Výlupok - MM GastroTech Obec Kosihovce
25. August 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € NOMIland, s.r.o. Obec Kosihovce
3. August 2023
Dodatok č.3 k zmluve o dielo
Dodatok č.3
34 803,81 € SVOMA, s.r.o. Obec Kosihovce
3. August 2023
Dodatok k zmluve č.ZO/2018A13309-1
Dodatok č.1
48,00 € osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence Obec Kosihovce
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-514-03910
23-514-03910
1 335,00 € Fond na podporu umenia Obec Kosihovce
19. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129002 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014-: 312041Y376 zo dňa 29.01.2020
N20200129002
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kosihovce
30. Máj 2023
Dodatok č.1 v rámci projektu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií pre MRK v obci Kosihovce"
Dodatok č.1
0,00 € STYX INDUSTRY, s.r.o. Obec Kosihovce
15. Máj 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č.02/2023
388,50 € Obec Kosihovce Obec Kosihovce
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 1/2019 na I.Vykonávanie zberu, odvozu odpadov a ukladania na skládku odpadov, II. Ukladanie inertného odpadu na zariadenie na zber a zhromažďovanie inertného odpadu
Dodatok č.2 k zmluve č. 1/2019
0,00 € EKOREAL, s.r.o. Obec Kosihovce
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kosihovce v roku 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2022
5 700,00 € Obec Kosihovce Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čebovce
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kosihovce v roku 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2022
1 000,00 € Obec Kosihovce Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Príbelce
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kosihovce v roku 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2022
0,00 € Obec Kosihovce Základná škola internátna
22. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
01/2023
214,50 € Obec Kosihovce Igor Fabian
2. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
522013842
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Kosihovce
2. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
522013843
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Kosihovce
18. Júl 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
3 900,00 € Ing. Štefan Pucko Obec Kosihovce
24. Jún 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.1/2022023
Dodatok č.1
0,00 € VIAKORP, s.r.o. Obec Kosihovce
24. Jún 2022
Obnova miestnych komunikácií a chodník v obci Kosihovce
Zmluva o dielo č. 1/2022023
143 408,65 € VIAKORP, s.r.o. Obec Kosihovce