Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2023/128
2023/37
0,00 € Slovak Business Agency s. r. o. Obec Žabokreky
29. September 2023
DODATOK č. 1k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu (ďalej len „Zmluva“)zo dňa 08.02.2022 (ďalej len Dodatok)
2023/66
5,00 € Obec Žabokreky Packeta Slovakia s. r. o.
27. September 2023
Zmluvao poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2023/65
0,00 € Obec Žabokreky Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
27. September 2023
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe
2023/64
0,00 € Obec Žabokreky Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
2023/63
600,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Žabokreky
28. August 2023
                                                     
2023/62
2 000,00 € Repáň Miroslav Obec Žabokreky
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov c. 131/2022-Z
2023/61
600,00 € BENETRIX, no Obec Žabokreky
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/60
2 380,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Žabokreky
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CYF7-91-1081
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky
8. August 2023
IROP-Z302091CYF7-91-1081, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2023/59
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky
7. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q446-512-003-003
52 631,58 € OZ“ Partnerstvo pre MAS Turiec“ Obec Žabokreky
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.13/2023/OE/T1.30
2023/57
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Žabokreky
27. Júl 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE č. 4573 08U02 O poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na projekt Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky
2023/56
0,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
27. Júl 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTI VLASTNIKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV
2023/55
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
27. Júl 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O -1-77/2023
2023/54
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
25. Júl 2023
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov aupozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov
2023/53
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Žabokreky
14. Júl 2023
DOHODA 23/23/054/279 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci národného projektu "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4"
2023/50
450,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
7. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO - výmena strešnej krytiny a zateplenie strecha KD- uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov
2023/49
73 677,00 € IMKROV s.r.o. Obec Žabokreky
4. Júl 2023
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA<br>uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
2023/52
1 600,00 € Fízel Peter Obec Žabokreky
23. Jún 2023
Dohodu o ukončení zmluvy
2023/51
0,00 € DIKRA s.r.o. Obec Žabokreky