Centrálny register zmlúv

Obec Pribylina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na výstavbu IS v IBV Medzi záhradami
9/2024
16,00 € Obec Pribylina Čudejko Marek
28. Február 2024
Pripojenie na VK a odvádzanie odpadových vôd z domácnosti
8/2024
0,46 € Obec Pribylina Čudejko Marek
21. Február 2024
Zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu 200301 a 200307 na Skládke TKO Liptovský Hrádok - Žadovica, cenník je súčasťou zmluvy.
7/2024
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Obec Pribylina
20. Február 2024
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 16
6/2024
166,00 € Obec Pribylina Terentyeva Irina
15. Február 2024
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody VK a jej čistenie.
5/2024
0,46 € Obec Pribylina Husenica Ľuboš Ing.
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - opatrovateľskej služby
2/2024
1,60 € Obec Pribylina Blatnický Ľudovít
12. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva - použitie chránených hudobných diel v rámci podujatia 20.1.2024 za autorskú odmenu v zmysle Sadzobníka
3/2024
0,00 € SOZA Obec Pribylina
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FP na sociálnu službu - Denný stacionár Dom Charitas Božej prozreteľnosti Liptovský Mikuláš
4/2024
600,00 € Spišská katolícka charita Obec Pribylina
25. Január 2024
Dodatok č.6 k nájomnej zmluve o prenechaní pozemku na dočasné užívanie
126/2023
1 936,32 € PSBU Pribylina Obec Pribylina
25. Január 2024
Zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO, predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2024.
127/2023
8,58 € Obec Pribylina Alexandra wellness hotel s.r.o.
25. Január 2024
Zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO, predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2024.
128/2023
8,58 € Obec Pribylina Šrank Peter Ing.
25. Január 2024
Nájom bytu č.6 v bytovom dome č.16
1/2024
116,00 € Obec Pribylina Mydliarová Emília
19. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 29573 o ukladaní odpadu na skládku odpadov Úsvit
125/2023
96,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Pribylina
15. Január 2024
Nakladanie s komunálnym odpadom
124/2023
8,58 € Obec Pribylina Obec Jamník
10. Január 2024
Zriadenie spoločného stavebného úradu na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na stavebnom úseku podľa zákona č. 416/2001 Z.z.
123/2023
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Obec Pribylina
20. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit
121/2023
65,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Pribylina
20. December 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
122/2023
0,00 € Hokej Tím Pribylina Obec Pribylina
6. December 2023
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 19
120/2023
180,00 € Obec Pribylina Stračiak Filip
5. December 2023
Predmetom prechodu vlastníctva je spoluvlastnícky podiel na pozemku KNC 842 v katastrálnom území Pribylina.
119/2023
0,00 € Slovenská republika, Okresný úrad Žilina Obec Pribylina
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/16/2023
10,00 € Obec Pribylina Alena Račková, Ing.