Centrálny register zmlúv

Mesto Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Dodatok č.2 k zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP
149/2024
0,00 € Zomborský Roman Bc. MESTO LEOPOLDOV
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní sluzieb elektronického bankovníctva p. Kurucova
147/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. MESTO LEOPOLDOV
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní sluzieb elektronického bankovníctva p. Gregorova
148/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. MESTO LEOPOLDOV
13. Jún 2024
Delimitačný protokol č.6 2024
145/2024
0,00 € Slovenská republika - Minister MESTO LEOPOLDOV
13. Jún 2024
zmluva o výpožičke nebytových priestorov Klubovňa v knižnici Leopoldov
146/2024
0,00 € Čiefová diana MESTO LEOPOLDOV
12. Jún 2024
Zmluva o bežnom účte Rekonštrukcia kina a KC
144/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MESTO LEOPOLDOV
5. Jún 2024
dodatok č. 1 k zmluve o dielo rekonštrukcia multifunkčného ihriska a p
142/2024
9 637,36 € CENTAURY Plus s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
5. Jún 2024
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
143/2024
0,00 € OZ Preto-Lebo MESTO LEOPOLDOV
31. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona Vysporiadanie práv výkonných umelcov
140/2024
0,00 € SLOVGRAM MESTO LEOPOLDOV
21. Máj 2024
zmluva o výpožičke nebytových priestorov Klubovňa v knižnici Leopoldov
133/2024
0,00 € FBC Červeník Leopoldov o.z. MESTO LEOPOLDOV
13. Máj 2024
kúpna zmluva - pozemok par. registra „C" č. 1638/7
139/2024
4 757,50 € Ottinger Dezider MESTO LEOPOLDOV
10. Máj 2024
Zámena pozemku par. reg. "C" č 2646/371, orná pôda, o výmere 1619 m2 z
137/2024
0,00 € Mullerová Darina MESTO LEOPOLDOV
10. Máj 2024
Poskytnutie príspevku na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie po
138/2024
200,00 € Marius Pedersen, a.s. MESTO LEOPOLDOV
3. Máj 2024
Kúpna zmluva predaj pozemku parcela reg. „C“ č. 611/1 a 611/3
134/2024
4 671,80 € Spálová Martina MESTO LEOPOLDOV
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
83/2024
250,00 € Únia nevidiacich a slabozrakýc MESTO LEOPOLDOV
30. Apríl 2024
Dohoda č.2024-TT-020 o poskytnuti fin.prispevku na opatrovatelsku sluz
136/2024
24 075,48 € Úrad práce, sociálnych vecí a MESTO LEOPOLDOV
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
91/2024
500,00 € OZ Preto-Lebo MESTO LEOPOLDOV
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
89/2024
500,00 € Apeiron - Inštitút humanitných MESTO LEOPOLDOV
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
82/2024
5 500,00 € Mestský stolnotenisový klub Le MESTO LEOPOLDOV
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
88/2024
1 000,00 € NORDIC WALKING KLUB PLATANOVÁ MESTO LEOPOLDOV