Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drahovce
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Drahovce
26. Máj 2022
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
0,00 € REBECCITA, s.r.o. Obec Drahovce
9. Jún 2022
Zmluva o práve používania služby ELWIS
Zmluva o práve používania služby ELWIS
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
9. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
1. Júl 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
22. Júl 2022
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo "Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce - stavebné práce" zo dňa 28.03.2022
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo
0,00 € JOMA Slovakia s.r.o. Obec Drahovce
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
47-48/1
0,00 € Obec Drahovce Martina Žáková
10. August 2022
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve
0,00 € SlužbyTop s.r.o. Obec Drahovce
5. September 2022
Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového
Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového
0,00 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce Obec Drahovce
14. September 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
3100832022-R
0,00 € Pow-en a.s. Obec Drahovce
23. September 2022
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
0,00 € Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Drahovce Obec Drahovce
20. Október 2022
Dohoda č. 22/06/010/53
Dohoda č. 22/06/010/53
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Drahovce
2. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Obec Drahovce
12. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
0,00 € CEDIS s.r.o. Obec Drahovce
13. December 2022
Príloha č. 2 Zmluvy č. 120429/01 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 Zmluvy č. 120429/01 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
31. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany ASVaV na objekte vo vlastníctve prenajímateľa zo dňa 13.1.2005
21/2023
0,00 € Obec Drahovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Február 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
0,00 € Slovenská správa ciest Obec Drahovce
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
0,00 € Obec Drahovce Patrik Kosa
13. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0291
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Drahovce
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
0,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany Obec Drahovce