Centrálny register zmlúv

Obec Iža

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
370/2023/D1
21 480,00 € ô s.r.o. Obec Iža
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-ADF9-512-006-001 - autobusová zastávka
206/2023/Zml
63 157,89 € Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Obec Iža
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve IROP-CLLD-ADF9-512-006-001
206/2023/D1
0,00 € Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Obec Iža
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
521/2023/4389
19,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Iža
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 14cpK662006
2023/4572
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Iža
21. November 2023
Dohoda č. 23/14/010/30 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, §26 ods.2 písm. g a ďaľších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2023/4504
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Iža
20. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a financovaní
2023/4541
19 332,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Iža
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Iža- Kanalizácia a intenzifikácia ČOV
2023/4518
3 829 083,50 € COMPANY VS s.r.o. Obec Iža
8. November 2023
Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta
16/2023/4449
16,60 € Gálová Kristína Obec Iža
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100002150
2023/4136
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Iža
7. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/4443
0,00 € H & O Construktion, s.r.o. Obec Iža
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmuve o úvere č. 400/62/2023
229/2023/4313
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Iža
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmuve o úvere č. 400/63/2023
229/2023/4314
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Iža
26. Október 2023
Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta
16/2023/4335
20,00 € Blaškovič František Obec Iža
25. Október 2023
Kúpna zmluva - parc.č. CKN 6039/2 o celkovej výmere 1606 m2, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 3402 v k.ú Iža
370/2023/4248
684,15 € 1. Kiss Róbert, 2. Gamota výrobné družstvo Obec Iža
25. Október 2023
Zámenná zmluva - zámena: parc.č. CKN 6039/2 a parc.č. CKN 6164
370/2023/4330
0,00 € Sámson František Obec Iža
24. Október 2023
Zámenná zmluva - zámena: parc.č. CKN 6039/2 a parc.č. CKN 6164
2023/
0,00 € Sámson František Obec Iža
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Iža v roku 2023
500/2023/4253
15 100,00 € Obecný športový klub Iža Obec Iža
5. Október 2023
Kúpna zmluva
370/2023/3930
184,80 € Motilné Ferenczi Aranka Obec Iža
4. Október 2023
Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 229/2022/3422
2023/3917
0,00 € PROSPECT, spol. s r.o. Obec Iža