Centrálny register zmlúv

Obec Zemianske Sady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NPF na projekt "Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady"
ZM_SEP-IMRK2-2022-005164
56 891,17 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Zemianske Sady
11. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/414
0,00 € ELEKOS Obec Zemianske Sady
3. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
34312023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Zemianske Sady
3. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3432/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Zemianske Sady
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu - Iveco Daily
1417/2023
18,60 € Commander Services s.r.o. Obec Zemianske Sady
20. December 2023
Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV
230145 08U01
98 577,00 € Environmentálny fond Obec Zemianske Sady
19. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - GA 174 HA
-
297,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zemianske Sady
19. December 2023
Havarijné poistenie vozidla - GA 174 HA
2658063853
653,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zemianske Sady
19. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Bobcat PF1
1248160241
540,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zemianske Sady
19. December 2023
Poistenie nehnuteľného majetku zberného dvora
5509001211
133,30 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zemianske Sady
19. December 2023
Poistenie hnuteľného majetku zberného dvora
5509001246
178,98 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zemianske Sady
18. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci - Zabezpečenie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Zemianske Sady
-
325,00 € Obec Bojničky Obec Zemianske Sady
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie na projekt "Zemianske Sady - Tlaková kanalizcia PRESSKAN + ČOV"
-
0,00 € VÚB, a.s. Obec Zemianske Sady
10. November 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.
23/05/010/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Zemianske Sady
9. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NPF na projekt "Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady"
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/106
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Zemianske Sady
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch"
23/050
1 200,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. Obec Zemianske Sady
5. Október 2023
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady
60/013/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Zemianske Sady
5. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o úvere č. 60/004/19 - Municipálny úver - Univerzál
60/004/19
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Zemianske Sady
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Zemianske Sady
IROP-Z302091DAP6-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zemianske Sady
19. September 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Kultúrno - spoločenská budova, zvýšenie energetickej účinnosti“
KD 1
25 800,00 € ADM- arch., s.r.o. Obec Zemianske Sady