Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2013
Zmluva č. 31/OVOSOD/2013 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v detskom domove uzatvorená podľa § 89 ods. 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zá
31/OVOSOD/2013
33 300,00 € n.o. Domov sv. Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Január 2015
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
06/§52a/2015 NO
511,20 € V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15. November 2017
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie číslo: 17/06/051/107
17/06/051/107
0,00 € MV SR, Okresný úrad Hlohovec Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, UPSVR Piešťany
11. December 2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/84
7 336,44 € 44, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. December 2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/91
14 672,88 € ADS Invest, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
54/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € AIRMOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
9. December 2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/63
14 672,88 € ant s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2021
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/01/060/88
7 408,88 € Ateliér Suchánek, s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
55/§ 51/2012 NO
Doplnená
0,00 € AUTOSERVIS ABB, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
4. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/19
7 336,44 € Barta, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/28
11 393,04 € Beeli s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. November 2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/7
7 239,90 € Business & Management Consulting, s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. Február 2022
Zmluva č. 11/OVOSOD/2022 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
11/OVOSOD/2022
351 000,00 € Domov - Dúha Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §52a
4-§52a-2012
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Marec 2012
DOHODA o absolventskej praxi v rámci Národného projektu “Absolventská prax 2“ (Kód ITMS 27110130026)
71/§51/2012/KK
0,00 € Domov sociálnych služieb v Ľubici Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. Marec 2021
Dohoda č. 21/08/060/47 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
21/08/060/47/TT
0,00 € DUBAN TT s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. Október 2013
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§56/2012/N/ II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Dušan Šoltýs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. Apríl 2021
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/060/117
36 420,28 € Eagle Security,a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Júl 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
074/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Edecon, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26. Jún 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/06/051/30
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany