Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Žilina, KR PZ v Žiline)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
CPZA_ZM_SE-OHZ4-2024/002778-009
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Renáta Delinčáková
20. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_KRHZ-ZA-VO-318/2024
400,00 € SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
20. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_KRHZ-ZA-VO-318-001/2024
598,80 € SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
16. Máj 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
CPZA_ZM_CPZA-MP-2024/004517-005
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
13. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_OU-MT-OZP-2024/005822-10
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Olga Maretová
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. CPZA-MP-2023/003986-015
CPZA_ZM_CPZA-MP-2023/003986-015_2024
200,00 € Ministerstvo vnútra SR Stredoslovenská distribučná, a. s.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa v zmysle §269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
CPZA_ZM_CPZA-MP-2024/004516-005
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ministerstvo vnútra SR
7. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 19.5.2008
CPZA_DOD1_CPZA-MP-2024/003615-004
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo vnútra SR
7. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 32 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SVO-RVO3-2024/000518-011
2 016,00 € Victoria ART s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
6. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-17-008/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Vilma Kajanová
2. Máj 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
CPZA_ZM_SE-OHZ4-2024/002778-007
0,00 € Ministerstvo vnútra SR 268588
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPZA_ZM_CPZA-OMP-2024/004551-007
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR R P
30. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. CPZA-MP-2024/005267-002
CPZA_ZM_ CPZA-MP-2024/005267-002
1,00 € Ministerstvo vnútra SR HSF System SK, s.r.o.
30. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
CPZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-PMJ-106-007/2023_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mário Kováčik
29. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-17-009/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Robert Macek
29. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
CPZA_ZM_ORPZ-LM-ODI-13/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Žufaj
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom podnájme nebytových priestorov
CPZA_ZM_CPZA-MP-2024/004722-013
1 200,00 € DOM ODBOROV, spol. s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
23. Apríl 2024
Dohoda o splátkach podľa § 7 ods. 1 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
CPZA_ZM_CPZA-OF-2024/004628-007
1 304,00 € J Š Ministerstvo vnútra SR
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o úschove č. oppr-276-1/2020 uzatvorená podľa § 747 a 753 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov zo dňa 8.7.2020
CPZA_D02_CPZA-MP-2024/003478-011
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343//2015 Z. z.
CPZA_ZM_CPZA-MP-2024/004762-008
5 000,00 € Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o., registrovaný sociálny podnik Ministerstvo vnútra SR