Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071M898
2018/021
Doplnená
27 595 008,84 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR
26. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071M898 zo dňa 23. februára 2018
60/2018
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
24. September 2016
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie: Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
01/2016
Doplnená
46 434 000,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR
121/AD00/2018
Doplnená
65 821 895,60 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
29. December 2022
Zmluva o dielo
Z22/099
Doplnená
64 556 554,76 € HOCHTIEF SK, s.r.o. , HOCHTIEF CZ a.s., VIAKORP, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. November 2013
ZMLUVA O DODÁVKE A IMPLEMENTÁCII INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DCOM
ZL-2013-18/OPIS
Doplnená
45 869 767,34 € PosAm, spol. s r.o. - DATALAN, a.s. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
28. December 2015
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
CE 641/2015
Doplnená
45 600 000,00 € HORNEX, a.s. / STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská národná galéria
18. Máj 2018
RÁMCOVÁ DOHODA
18F110
Doplnená
45 585 617,70 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
6. Február 2018
Zmluva o dielo
46001894
Doplnená
45 382 358,40 € ENERGYCO, s.r.o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
24. Február 2014
Zmluva o dielo
005-PVO/2014
Doplnená
45 290 639,42 € AŽD Praha s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
22. December 2021
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01198/2021
S01198/2021
Doplnená
45 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
16. Apríl 2019
Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1
TATRSKBX20190415X1
Doplnená
45 000 000,00 € Tatra banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
2. Apríl 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji
328/6300/2015
Doplnená
44 736 532,89 € Združenie EUROVIA - IS - cesta I/50 v KSK Slovenská správa ciest, Bratislava
12. September 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
293/2017-2060-2242
Doplnená
39 126 426,05 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
255/AD00/2019
Doplnená
76 635 400,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A172 zo dňa 4.3.2016
SITB_ZM_Z311071A172_2016
Doplnená
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí NFP Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
154/1.2 MP/2014
Doplnená
43 925 609,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
21. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21
Doplnená
43 870 921,52 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.. Ministerstvo životného prostredia SR
9. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
124/B500/2014
Doplnená
52 382 249,58 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
7. Máj 2015
Zmluva o nenávratom finančnom príspevku pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, I.fáza
347/A800/2015
Doplnená
43 345 578,62 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR