Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2018
Kúpna zmluva
10-161/18
Doplnená
0,00 € Stiftung Oper in Berlin-Staatsballett Berlin Štátne divadlo Košice
2. December 2016
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov
KRPZ-ZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-530-004/2016
Doplnená
0,00 € Anton Duraj Ministerstvo vnútra SR
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.1
20/33/54E/1473
Doplnená
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
190/2011
Doplnená
0,00 € CSL Behring GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
6. November 2020
Contract of sale
89/200/2020
Doplnená
0,00 € IonOptix Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
5. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/6052
Doplnená
0,00 € GRIKON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1802 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/1802
Doplnená
0,00 € Radovan Ondrovič TURBIKE Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
14. Máj 2020
Dohoda č. 20/46/54E/482 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/482
Doplnená
0,00 € Miroslav Šimboch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Marec 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
368/2022
Doplnená
0,00 € LABORATOIRES Bailleul S A Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Marec 2020
Zmluva o prenájme satelitnej kapacity
ZM2023228
Doplnená
105 000,00 € M7 Group S.A. Rozhlas a televízia Slovenska
8. September 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1720/2021
Doplnená
0,00 € Laboratorios Lesvi Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2075
Doplnená
0,00 € B.O. Trading, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Júl 2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
230/2013
Doplnená
0,00 € Merus Labs Luxco S. à R.L. Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Apríl 2014
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
67/2014
Doplnená
0,00 € ALVOGEN IPCo S.ár.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
20/33/54E/1298
Doplnená
0,00 € Andrej Fábry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28. Apríl 2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení štúdia pre zahraničných študentov
LF – 38/2015
Doplnená
11 000,00 € Epimorphosi Higher Education Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
29. December 2015
 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
79/2015/§ 54
Doplnená
0,00 € Obec Abovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11. December 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 14/18/2012 — Verejná dražba dreva
10627-2012-lsr
Doplnená
2 271,00 € WIBEBA HOLZ GmbH LESY SR, š.p., OZ Kriváň
25. Marec 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb formou dobrovoľníckej služby
008/§52a/2015
Doplnená
170,40 € Obec Olováry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1004106
Doplnená
21 610,42 € VRS Limited Rozhlas a televízia Slovenska