Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2021
Špecifikácia periodika a cena
Z - 22/06 D - 66/21
Doplnená
3,00 € Slovenská pošta Literárne informačné centrum
13. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04033-Z
SPO-V03-04033-Z
Doplnená
19 000,00 € Lýdia Szusztorová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2022
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 271/2022
271/2022
Doplnená
0,00 € Jakub Hulvan Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Január 2014
Zmluva
013/2014
Doplnená
200,00 € Mgr. Jana Geržová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4348/2014/4.6.2
MK-4348/2014/4.6.2
Doplnená
4 000,00 € Mgr.art. Simona Janišová Ministerstvo kultúry SR
8. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2426 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
20/03/54E/2426
Doplnená
0,00 € Mgr. Sylvia Krivošíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
4. December 2013
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 100/10/2013
100/10/2013
Doplnená
0,00 € MUDr. Andrea Baloghová Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16. November 2011
Nájomná zmluva č. 199-08-Nn-2011
CRZ 8101-2011-LSR
Doplnená
37,60 € Antónia Staňová, Lužianky Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
20. Marec 2012
Nájomná zmluva
207/6353/2012
Doplnená
1 955,07 € AF Slovenská správa ciest
5. Apríl 2023
Licenčná zmluva
124/2023
Doplnená
0,00 € Zbončák Peter Divadelný ústav
21. December 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
16/07/050/8
Doplnená
4 180,80 € walltop, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/876-2022
Doplnená
0,00 € František Jablčník NŠC
20. Apríl 2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení štúdia pre zahraničných študentov
LF – 40/2015
Doplnená
11 000,00 € Universal College, Ltd. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
7. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri edukácii
33_2023
Doplnená
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
15. Jún 2023
Zmluva o odbere stravy pre cudzích stravníkov č.44/2022/AN
Zmluva o odbere stravy pre cudzích stravníkov č.44/2022/AN
Doplnená
0,00 € Lubomíra Pažická Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
21. November 2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
116/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4. Marec 2016
Zmluva o zabezpečení študijnej návštevy v Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehammeri
62/2016
Doplnená
0,00 € Mgr. Monika Moravčíková Štátny pedagogický ústav
11. November 2015
Zmluva o dielo
168/PTU/ZoD/2015
Doplnená
9 467,00 € CHIRAMEX,s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
24. August 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium SMS/06/2022-ZS
SMS/06/2022-ZS
Doplnená
0,00 € Tibor Gőcze Univerzita J. Selyeho
25. August 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-15/01
Doplnená
1 258 895,37 € DOPABAL s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky