Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 126/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Jozef Seman Železnice Slovenskej republiky
15. Apríl 2015
Partnerská zmluva
17679/2015
Doplnená
60 000,00 € Rada Európy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-05935
21-131-05935
Doplnená
1 040,00 € Mgr.art. et Mgr.art. Andrea Bošeľová Fond na podporu umenia
13. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540034
061BB540034
Doplnená
50 000,00 € Ing. Klaudia Kajsová Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € Mesto Senec Spojená škola, Senec
14. Júl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZoBZVB 221/815691/2015/ELHAMO
ZoBZVB 221/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Alžbeta Lacková Železnice Slovenskej republiky
20. Marec 2012
DODATOK č. 02
č. Z2711023053401
Doplnená
0,00 € Valdemar Torák Sociálna implementačná agentúra
26. Február 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
4/§52/2015/ŠR
Doplnená
0,00 € mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
13. Máj 2014
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS 10-2_32-2014
Doplnená
4,83 € JUDr. Dana Bystrianska Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
98/2023
Doplnená
0,00 € Vannayová Martina Divadelný ústav
24. Október 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2018
Doplnená
1 290,00 € Tibor Koller a Diana Kollerová, rod. Hrubšová Záchranná zdravotná služba Bratislava
16. November 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP-OMP1_2017-000586-004_2017
Doplnená
50 000,00 € Bc. Miroslav Adamus Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
1. December 2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-022-2014-NJ_2015
Doplnená
1 438,25 € Jozef Kirschner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Február 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme MPSVR SR
5078/2015-M_OÚ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejrepubliky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. August 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7174
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Ország - ORINEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. September 2018
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Doplnená
1 045,00 € Daniil M a r c h e n k o Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SÚZ
22. Máj 2018
Ichtyologické prieskumy
16/DOD/2018/50/5500
Doplnená
0,00 € Environmental Institute, s.r.o., AQ-BIOS, s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
29. November 2023
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2023-44
Doplnená
3 000,00 € Mgr. art. Martin Šichman Slovenská národná galéria
24. August 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium SMS/07/2022-ZS
SMS/07/2022-ZS
Doplnená
0,00 € Noemí Patricia Beltrán Lozano Univerzita J. Selyeho
24. November 2011
Kúpna zmluva č. 2/2012
CRZ 8339/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ARIFEX, s.r.o.