Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2014
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS 10-2_32-2014
Doplnená
4,83 € JUDr. Dana Bystrianska Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
98/2023
Doplnená
0,00 € Vannayová Martina Divadelný ústav
24. Október 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2018
Doplnená
1 290,00 € Tibor Koller a Diana Kollerová, rod. Hrubšová Záchranná zdravotná služba Bratislava
16. November 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP-OMP1_2017-000586-004_2017
Doplnená
50 000,00 € Bc. Miroslav Adamus Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
1. December 2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-022-2014-NJ_2015
Doplnená
1 438,25 € Jozef Kirschner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Február 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme MPSVR SR
5078/2015-M_OÚ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejrepubliky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. August 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7174
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Ország - ORINEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. September 2018
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Doplnená
1 045,00 € Daniil M a r c h e n k o Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SÚZ
22. Máj 2018
Ichtyologické prieskumy
16/DOD/2018/50/5500
Doplnená
0,00 € Environmental Institute, s.r.o., AQ-BIOS, s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
24. August 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium SMS/07/2022-ZS
SMS/07/2022-ZS
Doplnená
0,00 € Noemí Patricia Beltrán Lozano Univerzita J. Selyeho
24. November 2011
Kúpna zmluva č. 2/2012
CRZ 8339/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ARIFEX, s.r.o.
29. Január 2014
"D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
006/§52/2014
Doplnená
0,00 € Obec Hencovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/39/54E/619
Doplnená
0,00 € Business Services Developement s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10. August 2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
830-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BTC GROUP, s.r.o.
26. Marec 2014
 D o h o d a o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce
03/PČ/VzPrTP/2014
Doplnená
0,00 € Martin Zibrín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16. December 2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
94-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SAK plus, s.r.o.
11. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/2688
Doplnená
0,00 € Marian Gažo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. Január 2020
Rámcová kúpna zmluva na náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové železničné vozidlá
1100034229/32482/2019-O8
Doplnená
0,00 € RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Júl 2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1009-2018-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra INSTALL TRADE, s.r.o.
3. Február 2014
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 55-08-Nn-2009
CRZ 4484-2013-LSR
Doplnená
1,60 € Mgr. Alena Klusková, Turčianske Teplice Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica