Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1
2/2022-2060-3210
0,00 € Slovak Business Agency Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Jún
2022
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.1570/2022/LSR
č.2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Ing. Jozef Andraško DREKOS
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k zmluve o na dodávku potravín ovocie a zelenina č.SE-VO2-2021/002777-007
SE_D01_SE-VO2-2021-002777-007_2022
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
23.
Jún
2022
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.1543/2022/LSR
č.2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Drevovýroba LUDRUT s.r.o.
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2
2
0,00 € Work Service SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
23.
Jún
2022
dodatok č.1
1
6 000,00 € DREVIV, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve 2021-1-SK02-KA154-YOU-000004952
2021-1-SK02-KA154-YOU-000004952_D1
0,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23.
Jún
2022
Dodatok číslo 2 k Zmluve o dielo č. 6/2020/SEČ
6/2020/SEČ
13 200,00 € ELET systems, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_180
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Skrabské
23.
Jún
2022
Opakovane pripnutá zmluva totožná s už zverejnenou zmluvou pre účel pridania linku na Verené obstarávanie - v Popise !
Opakovane pripnutá zmluva totožná s už zverejnenou zmluvou pre účel pridania linku na Verené obstarávanie - v Popise !
0,00 € STAVTYP s.r.o.. Žilinská univerzita v Žiline
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/29/059/10 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/29/059/10
0,00 € Dezider Botoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Vlčany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/29/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/29/059/2-d1
17 131,16 € BEST THERAPY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1.
0,00 € Mgr. art Simona Vallovičová - 4 Film Audiovizuálny fond
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k dohode uzatvorenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/30/012/41
0,00 € Obec Držkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_105/2019/SINPOPVaI
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
0,00 € Cread Digital, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku
Dodatok č.1
0,00 € Kamila Píšová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23.
Jún
2022
Dodatok č.2-1/2022 - SPOD k Zmluve č.1/2022-SPOD o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
073/2022
0,00 € Familliam, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Jún
2022
Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve
2
0,00 € LAVACOM s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
DODATOK Č. 1 ku Kontraktu č.: SEMOD-EL-76/6-80/2022-OdPaPV na rok 2022
Dodatok č. 1
680 000,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Ministerstvo obrany SR