Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/36/54E/853 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
2
0,00 € Michal Abrahamovský - AMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1.
December
2021
DODATOK č. I312041S61001D03 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041S61001D03
0,00 € Dôstojný život všetkým, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody 21/46/54E/371
Dohoda o ukončení dohody 21/46/54E/371
0,00 € Oprendek Peter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1.
December
2021
Dodatok č. 3 k AOS-II-7/2021
Dodatok č. 3
52 793,28 € Pfeiffer s.r.o. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
1.
December
2021
Dodatok k dohode č. 21/13/010/66
1
0,00 € Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č.21/42/54E/204 zo dňa 09.02.2021
Dohoda o ukončení dohody č.21/42/54E/204 zo dňa 09.02.2021
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Jaroslav Doro
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10967-3/2015/ZH
ZML_679_2021
2 950,38 € Sociálna poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
1.
December
2021
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z202111928_Z
Dodatok č.1
0,00 € CMS TREND, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/46/54E/1694
Dohoda o ukončení dohody č. 20/46/54E/1694
0,00 € Barbara Oračková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1.
December
2021
21/12/54E/1862
21/12/54E/1862
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/1407/2016
0,00 € EXPOTREND SLOVAKIA, spol. s r. o. Slovenská pošta, a. s.
1.
December
2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2021/242
Dodatok č.1
0,00 € AUTO – IMPEX spol. s r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
1.
December
2021
k ZMLUVE č. E1844 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 03.11.2021
D O D A T O K č. 1
128 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nová Dubnica
1.
December
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/01/54E/1673 zo dňa 21.06.2021
1
0,00 € Ing. Martin Kostelničák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
1.
December
2021
Dodatok 1
1
0,00 € Dušan Papiak D P D LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
1.
December
2021
Dodatok č. 2 k Dohode č. 20/36/54E/2114
2
0,00 € GET IN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1.
December
2021
Dodatok č.1
č.1
10,80 € BBX s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
1.
December
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/34/54E/547 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Bianka Draganová - Cukráreň Helen s Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/1026/2011
0,00 € Stanislav Svoreň Slovenská pošta, a. s.
1.
December
2021
Dohoda o skončení dohody č. 21/20/54E/257
Dohoda o ukončení dohody 21/20/54E/257
0,00 € Juraj Hojo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín