Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
995/193/2022/IU - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000723435B
965/39/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Rámcová dohoda č. 1004/308/2022/UNL ,,Odobratie a zhodnotenie odpadu č. 170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) a 170506 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (O) závodu Košice"
1004/308/2022/UNL
0,00 € RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1020/224/2022/UP - Platea Nova Development s.r.o.
0,00 € Platea Nova Development, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
1037/6/2022/zavodRV - Ivan Lazar
0,00 € Ivan Lazar Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Dodatok č.3
183/18/2011/USoDHM - Dodatok č.3 - Radoslav Malinič
0,00 € Radoslav Malinič Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
645/4/2019/zavodTV - dodatok č.2 - Obec Borša
0,00 € Obec Borša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100609922ZoP
942/38/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd zo žúmp na ČOV
1044/17/2022/závod HN - Ministerstvo obrany SR
0,00 € Ministerstvo obrany SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. December 2022
Rámcová dohoda č. 1026/320/2022/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Michalovce"
1026/320/2022/UNL
0,00 € Jaroslav Varga - JAVA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. December 2022
Rámcová dohoda č. 1007/311/2022/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Svidník"
1007/311/2022/UNL
0,00 € Andrej Paľuv - DANPAL Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku
851/175/2011/UP - dodatok č.1 - LESY SR, š.p.
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - org.zložka OZ Gemer Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 481/159/2022/UNL ,,Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných"
481/159/2022/UNL- dodatok č. 1
0,00 € IBOS a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Január 2023
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
1024/44/2022/USoDHM-SPP, Bratislava
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Január 2023
Dodatok 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
908/202/2022/UP-dodatok 1_Obec Ruská Nová Ves a Sabol Kočišová Marta
0,00 € Obec Ruská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1023/225/2022/UP-DVD GROUP INVESTMENT
0,00 € DVD GROUP INVESTMENT, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1027/30/2022/závod MI -Obec Horovce
0,00 € Obec Horovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
676/16/2022/zavod MI-Obec Malčice
0,00 € Obec Malčice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Január 2023
Rámcová dohoda č. 1013/314/2022/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, traktorov, prívesov a motocyklov pre závod Humenné a hospodárske stredisko VSSK Stakčín - ÚV Stakčín"
1013/314/2022/UNL
0,00 € ORION Humenné, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Január 2023
Kúpna zmluva - stavba : Splašková kanalizácia a ČOV Belá nad Cirochou - II.etapa
1031/198/2022/IU-Obec Belá nad Cirochou
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.