Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Predmetom dodatku č.2 je zmena Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu akceptácie zmenového konania.
972/2023
2 601 966,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
148/2023/ODaPK
2 566 616,03 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1321/2023/ODaPK
1924/2023
2 524 395,25 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. August 2023
"Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť A
1321/2023/ODaPK
2 524 395,17 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
1215/2023/ODaPK
2 507 445,25 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. September 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku Z066 Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja
1598/2023
2 364 941,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
4. Máj 2022
„Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja“
621/2022
2 232 552,76 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M492-223-14 zo dňa 02.11.2018
184/2023
2 173 180,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M492-223-14
2413/2022
2 112 355,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
1716/2022
2 090 000,00 € Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia Nitriansky samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1995/2022/ODaPK č. zhotoviteľa 22040403 <br>Modernizácia cesty II/564 - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce - Salka
1878/2023
2 079 288,88 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce - Salka“
1995/2022/ODaPK
2 033 291,86 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
1833/2022/ODaPK
1 928 746,31 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. Marec 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
147/2023/ODaPK
1 807 808,26 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o dielo
1720/2022/OMaI
1 770 909,20 € jai group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. September 2023
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č.2225/2022/EO pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
1531/2023
1 713 855,25 € Kooperatíva, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 225/2022/EO pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
439/2024
1 713 855,25 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2022
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, I. ČASŤ - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2225/2022
Doplnená
1 713 855,20 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a PREMIUM Insurance Company Limited konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Nitriansky samosprávny kraj
27. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
224/2024
1 646 814,72 € Nitra Park, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2023
Zmluva o dielo - "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť B
1322/2023/ODaPK
1 619 371,88 € Doprastav a.s. Nitriansky samosprávny kraj