Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie z ropočtu Mesta Vrútky na rok 2022 - oblasť školstva v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1960 Zb.
044/2022-9
0,00 € Centrum enviromentálnej výchovy Turiec, O.Z. Mesto Vrútky
8. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie z ropočtu Mesta Vrútky na rok 2022 - oblasť školstva v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1960 Zb.
043/2022-9
0,00 € Bagarova chata, O.Z. Mesto Vrútky
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
546/2022-2
0,00 € Mastalerzová Lea Mesto Vrútky
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
547/2022-2
0,00 € Mastalerzová Lea Mesto Vrútky
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
548/2022-2
0,00 € Raab Róbert Mesto Vrútky
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
549/2022-2
0,00 € Raab Róbert Mesto Vrútky
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 008/08-2 zo dňa 04.03.2008, v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.06.2011, uzatvorený podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
008/08-2 II.
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Vrútky
13. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - nájomnej zmluvy č. 058/17-2
058/17-2 I.
0,00 € Esteta Flowers – Peter Stankoviansky Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 63/2021-4
63/2021-4 I.
0,00 € RILINE, s r.o. Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
554/2022-2
0,00 € Lörinc Igor Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
553/2022-2
0,00 € Lacková Viera Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
552/2022-2
0,00 € Poláček Ján Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
551/2022-2
0,00 € Poláček Ján Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
550/2022-2
0,00 € Sitár Michal Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
902/2022-2
0,00 € Lenártová Viera Mesto Vrútky
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
555/2022-2
0,00 € Poláček Ján Mesto Vrútky
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
556/2022-2
0,00 € Brisudová Jarmila Mesto Vrútky
27. Apríl 2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
051/2022-4
0,00 € Ing. Slavomír Smik SUNNY MARTIN Mesto Vrútky
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa §269 a nasl. § zákona č. 513/1991 - Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
050/2022-4
0,00 € Tramptária Mesto Vrútky
28. Apríl 2022
Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450484
009/2019-4 I.
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. Mesto Vrútky