Centrálny register zmlúv

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
OcÚKDL-60/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
7. Február 2024
Zmluva o prenájme KD
1/2024
0,00 € Dionýz Jánosdeák Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby
OcÚKDL-84/2024
0,00 € Cybernet s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
16. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
OcÚKDL-116/2024
0,00 € Mgr. Brtáňová Martina Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
16. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
OcÚKDL-115/2024
0,00 € Luspaj Adrián Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
19. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 023/2023/IS
OcÚKDL-136/2024
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
20. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 023/2023/IS
OcÚKDL-136-001/2024
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
24/43/054/33
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času
OcÚKDL-188/2024
0,00 € Mesto Rožňava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
28. Marec 2024
Zmluva č. 1424 275 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
OcÚKDL-191/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
28. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
OcÚKDL-190/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
OcÚKDL-216/2024
0,00 € Koreň Patrik, Veronika Mešťanová Koreňová Obec Krásnohorská Dlhá Lúka