Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o úvere
205/CC/23
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva k nehnuteľnosti
KZ 3/2023
49 518,00 € Obec Toporec Štefan Maslejak
28. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
695/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
8. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
309070BDM8
45 814,34 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Toporec
3. Január 2023
Dodatok č. 1/2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1115/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
3. Január 2023
Zmluva o dielo č. 1VP/2022
1VP/2022
40 800,00 € EuroGeo-CADaster s.r.o. Obec Toporec
24. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších perdpisov
6/2024
35 220,00 € CAPANNA, s.r.o., Lidická 1633, 059 51 Poprad Obec Toporec
28. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt
521/2022
32 020,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
23. Marec 2023
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
23/46/19B/5
29 953,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
1/2023/SPT
22 062,52 € PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/21
15 027,29 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu
22/46/054/122
14 672,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
22/46/054/88
14 651,84 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/46/53G/11
14 236,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu
22/46/054/120
13 624,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
31. Máj 2023
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku
23/46/19B/16
11 553,30 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik
30. Marec 2023
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest "Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) "
23/46/054/137
11 025,66 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
16. Február 2023
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/26
10 281,84 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
31. Júl 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1115/2021
2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/46/53G/15
9 490,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.