Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o grantovom účte
102022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Petrovice
25. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
132022
0,00 € Občania obce Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
152022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
162022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
24. November 2022
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 09/2022
172022
0,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí závodného stravovania
182022
0,00 € Marián Skukálek, Reštaurácia GÓL Obec Petrovice
1. December 2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E3526 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
192022
0,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
21. December 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
202022
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice
4. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva uzat.podľa §58 a nasl.zákona č. 650/2004 Z.z. o DDS
22023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Petrovice
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 1.8.2019
32023
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Petrovice
20. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
62023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
18. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
142023
0,00 € NATUR-Pack, a.s. Obec Petrovice
16. August 2023
Darovacia zmluva
182023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Petrovice
23. Október 2023
Dohoda č.23/25/054/268 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcí
222023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
19. December 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy č. 2899/2019/BRO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
232023
0,00 € T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Obec Petrovice
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyz.osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyz.osoby a pre fyz.osoby, ktoré dovŕšili dôch.vek podľa §71 ods. 6 zákona o soc. službách na rozpočtový rok 2024
22024
0,00 € Obec Petrovice Ministerstvo práce, sociálnych vecíd a rodiny SR
22. Január 2024
Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. OZ
32024
0,00 € Obec Petrovice Ndácia Soločne pre región
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
52024
0,00 € Obec Petrovice NATUR-Pack, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
102024
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Petrovice
13. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
52023
0,10 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Petrovice