Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
469/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
471/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
606/2023
0,00 € Obec Divina Vladimír Babušík
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
605/2023
0,00 € Obec Divina Vladimír Babušík
30. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
718/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Obec Divina
3. Júl 2023
Dodatok ku KZ č. 23/2/2-3
765/2023
0,00 € ELKOPLAST Slovakia, s. r. o. Obec Divina
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 490/2023
1
0,00 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
21. Júl 2023
Darovacia zmluva
161
0,00 € Malíček, Krížeková, Chobotová, Hrivová, Križek, Križek, Blašková, Maťková Obec Divina
2. August 2023
Zaopatrovacia zmluva
165/2023
Doplnená
0,00 € Oravec Štefan Obec Divina
14. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 24. 08. 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 24. 08. 2021
0,00 € Packeta Slovakia s. r. o . Obec Divina
4. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve
1012/2023
0,00 € MhM, s.r.o. Obec Divina
25. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
172/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Divina
27. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 490/2023
490/2023
Doplnená
0,00 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
3. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods.3, písm. a) ods.4, ods.10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpsisov
č. 23/25/010/36
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
190
0,00 € Stredoslovenská Energetika a. s. Obec Divina
7. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20204030
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Divina
21. December 2023
Zmluva o Balíkovom účte
198
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
7. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
5/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a. s. Obec Divina
7. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
6/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
16. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2024
0,00 € LK TRANS-SK, s. r. o. Obec Divina