Centrálny register zmlúv

Mesto Vrbové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
Predmetom zmluvy je dodávanie tovaru kupujúcemu, tovarom sa pre účel tejto zmluvy rozumejú knihy, CD, DVD cez www.distri.sk s poskytnutím zľavy vo výške 30% z maloobchodnej odporúčanej ceny. (tovary pre Mestskú knižnicu Vrbové)
IZ 022/22/033/22
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Mesto Vrbové
19. Apríl 2022
Spotrebiteľ odoberá vodu na účely konečnej spotreby od Mesta Vrbové, podružný vodomer č. 1711059835 k chate č. 1341
IZ 020/22/031/22
0,00 € Vavrová Iveta Mesto Vrbové
19. Apríl 2022
Zamieňajúci č. 1 - Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností v k. ú. Vrbové - parcela reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 o výmere 58 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parcely reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4 o výmere 15 m2, druh pozemku: osta
IZ 031/22/042/22
0,00 € Sabo Marián Mesto Vrbové
27. Apríl 2022
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi dohodnuté plnenia podľa tejto zmluvy v dohodnutom mieste a rozsahu. adresa OM: Vrbové, Mikulášska č. parc. 708 - OM: 27-751189-0 - predmet zmluvy: (c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku - účel použ
IZ 036/22/047/22
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Vrbové
19. Máj 2022
Darovacia zmluva
IZ 044/22/057/22
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Mesto Vrbové
25. Máj 2022
Dodatok č. 19 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové
IZ 005/17/059/22
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Mesto Vrbové
31. Máj 2022
Zmluva č. 070121 o poskytovaní služieb
IZ 049/22/065/22
0,00 € VYFAKO s.r.o. Mesto Vrbové
4. Jún 2022
Zmluva o zrušení záložného práva
IZ 050/22/067/22
0,00 € Burzíková Alica Mesto Vrbové
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 005/22/072/22
0,00 € Alfageo s.r.o - r.s.p. Mesto Vrbové
29. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 058/22/078/22
0,00 € ZSE energia, a.s. Mesto Vrbové
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121429
IZ 117/20/079/22
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Vrbové
4. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v obci Kočín - Lančár
IZ 061/22/082/22
0,00 € Obec Kočín - Lančár Mesto Vrbové
4. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v obci Šterusy
IZ 062/22/083/22
0,00 € Obec Šterusy Mesto Vrbové
4. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v obci Šípkové
IZ 063/22/084/22
0,00 € Obec Šípkové Obecný úrad Mesto Vrbové
4. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v obci Trebatice
IZ 064/22/085/22
0,00 € Obec Trebatice Mesto Vrbové
11. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
IZ 046/16/087/22
0,00 € Marcel Stolár - Winetrade Mesto Vrbové
12. Júl 2022
Zmluvy o spolupráci
IZ 066/22/088/22
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Vrbové
21. Júl 2022
Darovacia zmluva
IZ 069/22/091/22
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Vrbové
16. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
IZ 073/22/097/22
0,00 € TRIKOTAN s.r.o. Mesto Vrbové
20. August 2022
Dodatok č. 25 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení
IZ 161/17/098/22
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mesto Vrbové