Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_014/2024
250,00 € Červeň Ladislav, Ing. Obec Hamuliakovo
6. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_013/2024
200,00 € Valachová Jana, MUDr. Obec Hamuliakovo
19. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01784/2023-PKZO-B40083/23.00
EXT_074/2023
110,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Darovacia zmluva
EXT_007/2024
100,00 € Nosáľ Ján Obec Hamuliakovo
27. August 2022
Zmluva o dielo
EXT_036/2022
96,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebvytových priestorov
INT_046/2022
60,00 € Beňová Makkiová Monika, JUDr. Obec Hamuliakovo
22. November 2023
Nájomná zmluva
EXT_093/2023
43,20 € Občianske združenie Bez farieb Obec Hamuliakovo
15. December 2022
Kúpna zmluva
INT_053/2022
30,78 € Mrázová Mária Obec Hamuliakovo
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
INT_033/2023
9,58 € Kállay Viktor Obec Hamuliakovo
27. Apríl 2022
Prevod spoluvlastníckeho podielu k Pozemku 733/522 v podiele 15/360 z Predávajúceho na Kupujúceho
INT_021/2022
1,00 € Jančigová Klaudia Obec Hamuliakovo
18. Júl 2022
Nájomná zmluva
INT_034/2022
1,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
28. Február 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu
INT_009/2023
1,00 € PA REAL s.r.o. Obec Hamuliakovo
17. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu
INT_039/2023
1,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 26.3.2019
EXT_013/2022
0,00 € Verejná informačná služba s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Nájomná zmluva
EXT_14/2022
0,00 € Cestovná kancelária DAKA s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
EXT_15/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Prenechanie predmetu nájmu do dočasného užívania, na účel dohodnutý v čl. III tejto zmluvy za odplatu vo výške dohodnutej v čl II tejto zmluvy.
EXT_014/2022
0,00 € Cestovná kancelária Daka s.r.o Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Záväzok poskytovanteľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou
EXT_015/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Zabezpečiť pre Objednávateľa IT outsourcing v rozsahu prác bližšie špecifikovaných v zmluve
EXT_018/2022
0,00 € Board sk s.r.o Obec Hamuliakovo
27. Apríl 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri dočasnej dodávke a odbere elektrickej energie na OM dočasným odberateľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.
INT_020/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo