Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19/2024 238/2024-555
0,00 € Natur-Pack, a.s. Obec Častá
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Fidelity Trade s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
0,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Častá
25. Marec 2024
Zmluva č.324 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
17/2024
0,00 € DPO SR Obec Častá
5. Marec 2024
Poistná zmluva č. 800 402 6900
12/2024
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Častá
5. Marec 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie č. BZOP 1/40301/2024 BVS
11/2024, 183/2024-417
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Častá
29. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2024; 174/2024-401
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Častá
28. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
9/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
403/2024
1 604 628,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105614/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
11. Január 2024
Poistná zmluva Biznis Plus
73/2023
0,00 € Poistná zmluva Biznis Plus Obec Častá
28. December 2023
Zmluva o dielo
72/2023; 733/2023-4458
Doplnená
151 881,50 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Obec Častá
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 01.04.2022
71/2023; 749/2023-4515
0,00 € LUBOR,s.r.o. Obec Častá
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
70/2023; 755/2023-4526
Doplnená
0,00 € Encare, s.r.o. Obec Častá
19. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFT7-74-73 zo dňa 22.03.2022
4564/2023
2 644 401,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
19. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFT7-74-73 zo dňa 22.03.2022
69/2023; 754/2023-4524
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Častá
14. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom
68/2023, 741/2023-4499
0,00 € Skládka odpadov - Dubová s.r.o., Obec Častá
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodársve
66/2023, 720/2023-4421
502 392,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - OLO a.s. Obec Častá