Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0176-09
LPP-0176-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o psokytnutí prostriedkov č. LPP-0251-09
LPP-0251-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0250-09
LPP-0250-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0204-09
LPP-0204-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matemaiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0341-09
LPP-0341-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výkumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky informatiky UK
19. Júl 2011
Zmluva o dielo č. I/13/2011/KPG
I/13/2011/KPG
0,00 € Ústav zoológie SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecka fakulta UK
19. Júl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
Z-UKPRIF-2011-181
Doplnená
0,00 € GENETON s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
19. Júl 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. JLFUK MT-70-OVO/2010
II/38/11/112/11/RUK
0,00 € BIOHEM spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
19. Júl 2011
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. II/97/10/RUK
II/97/10/113/11/RUK
0,00 € KVANT, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
19. Júl 2011
Zmluva o spolupráci č.Z-LFUK-2011-20
Z-LFUK-2011-20
0,00 € SWAN, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
19. Júl 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - rámcovej
Z-LFUK-2011-21
0,00 € MERCK spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
19. Júl 2011
Zmluva o spolupráci č.Z-LFUK-2011-23
Z-LFUK-2011-23
0,00 € Medirex, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
19. Júl 2011
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
IX/165/11/Tech. odd.
0,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny UK
26. Júl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o službách č.EDT 08040
EDT 08040/3-JLF
Doplnená
0,00 € Euro Dotácie, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
26. Júl 2011
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 021/2008
IV/166/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK ZAZEN INTERNACIONÁL Slovensko OZ
27. Júl 2011
Dodatok č.11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
021/2009/2.1/OPVaV/D11
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štruktuzrálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
29. Júl 2011
Zmluva o nájme časti oplotenia
IV/2/11/FSaE
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
2. August 2011
Zmluva o spoločnom pracovisku
Z-UKPRIF-2011-191
0,00 € Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
2. August 2011
Dodatok č.1 k Zmluve č. II/96/10/RUK
II/116/11/96/10/RUK
0,00 € Kvant spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
3. August 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-RPČ-2011-20
0,00 € U Štyroch ftákov s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave