Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 29/2011
Z-VYD-2011-29
0,00 € MUDr. Michal sapák, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
6. Júl 2011
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0665-10
Z-UKORIF-2011-173
0,00 € VÚRUP a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
7. Júl 2011
Zmluva č. ADSK 02-0193-2011
ADSK 02-0193-2011
0,00 € Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
8. Júl 2011
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 2510/2010 (2010/3321/CHEM-SB)
II/175/10/100/11/RUK-Prif
0,00 € MERCK spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
8. Júl 2011
Zmluva o spolupráci č. Z-LFUK-2011-18
Z-LFUK-2011-18
0,00 € PRO BIOS neštátna poliklinika spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
8. Júl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. 2009-052
Z-LFUK-2011-19
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
11. Júl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 007/2010
IV/19/11/VMĽŠ
0,00 € Foosballová únia Slovenska Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny
11. Júl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2011
IV/18/11/VMĽŠ
0,00 € CENT s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny
11. Júl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 034/2010
IV/17/11/VMĽŠ
0,00 € TV LUX s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny
11. Júl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov šč. 025/2011
IV/16/11/VMĽŠ
0,00 € Ondrej Štefek Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny
12. Júl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/8/2011/DEK-PRAV
0,00 € Slovenská sporiteľna, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
13. Júl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 13/2011
Z-VYD-2011-13
0,00 € RNDr. Marta Hrnčiarová, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
13. Júl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 31/2011
Z-VYD-31-2011
0,00 € RNDr. Ján Vlčko, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
15. Júl 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o vykonávaní upratovacích prác
XII-18-2011
0,00 € Fischerová Helena Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK
15. Júl 2011
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.1/OPVaV/D14
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
18. Júl 2011
Dodaotk č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0159-09
LPP-0159-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0056-07
LPP-0056-07-06
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0395-09-04
LPP-0395-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodoatok č.4 k Zmluve o posyktnutí prostriedkov č. LPP-0395-09
LPP-0378-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
18. Júl 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0342-09
LPP-0342-09-04
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky. fyziky a informatiky UK