Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytovýchh priestorov č. IV/3/2011
IV/3/2011
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK Tanečný klub " DANUBE"
27. Máj 2011
Zmluva na poskytnutie služby č.30/61-268/11
XII/69/11/RUK
0,00 € Inštitút pre verejnú správu Univerzita Komenského v Bratislave
27. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve č.126/2009/5.1 o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+
2/2011/5.1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
30. Máj 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.SK-ZA-0007-07
Z-UKPRIF-2011-84
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
2. Jún 2011
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
006/2009/4.1/OPVaV/D09
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
2. Jún 2011
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
004/2009/4.1/OPVaV/D08
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
2. Jún 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve
003/2010/4.1/OPVaV/D03/PZ
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
2. Jún 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve
040/2010/4.2/OPVaV/D03/PZ
Doplnená
0,00 € hameln, rds a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Jún 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-BG-0017-08 v znení jej platných dodatkov
Z-UKPRIF-2011-110
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
6. Jún 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve
008/2009/4.1/OPVaV/D06/PZ
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedcká fakulta UK
8. Jún 2011
Dohoda o prevode vlastníckych práv k stavbe a o vysporiadaní práv a záväzkov
IX/119/11/Tech.odd.
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny
8. Jún 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č.25/2011
Z-VYD-2011-25
0,00 € PhDr. Roman Sehnal, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
10. Jún 2011
Dodatok č. 8 k zmluve o partnerstve
018/2009/4.2/OPVaV/D08/PZ
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
10. Jún 2011
Poistná zmluva č. 11 4 7027
XII/27/2011/DEK
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
10. Jún 2011
Poistná zmluva č. 11 4 7026
XII/26/2011/DEK
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
11. Jún 2011
Dodatok č.1 ku Zmluve o prenájme zariadenia, č.IX/26/2009/V9 v náväznosti na uzavretú kúpnu zmluvu o dodávke nealkoholických nápojov
IX/124/11/V9
0,00 € HANKA, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny
11. Jún 2011
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.IX/28/2009/V9
IX/125/11/V9
0,00 € HANKA, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny
13. Jún 2011
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie proejktu č. APVV-0410-10
11/FMFI-SAV/I/APVV-0410-10
0,00 € Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Jún 2011
Dohoda o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy na dodávku čistiacich potrieb pre školskú jedáleň V9 č. I/102/11/V9
IX/127/11/V9
0,00 € PS Office s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny
15. Jún 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
031/2010/5.1/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave