Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-0579-07
Z-UKPRIF-2011-029
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
29. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.IV/50/10/V I Družba
Z-Družba-2011-02
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolský internát Družba OFFICE110 architekti, s.r.o.
4. Máj 2011
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. II/121/10/RUK
XII/34/11/RUK
0,00 € ITES Vranov, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
29. Marec 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
100/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
30. Marec 2011
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č. Z52100013
01/2011/FSEV
0,00 € EBA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
31. Marec 2011
Dodatok č.2 k zmluve o partnerstve
003/2009/4.2/OPVaV/D02/PZ
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave-Fakulta sociálnych a ekonomických vied
31. Marec 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2009/4.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
4. Apríl 2011
Rámcová kúpna zmluva
III/7/2011/KJD
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
4. Apríl 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. JLFUK MT-25-OVO/2010
II/102/10/56/11/JLF-RUK
0,00 € COMSYCO, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
6. Apríl 2011
Zmluva o ekonomickom a účtovnom poradenstve a daňových konzultáciach
Z-ORF-2011
0,00 € EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
7. Apríl 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.128
I/87/11/Tech.odd.
0,00 € Cominfo, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny
7. Apríl 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
111/2010/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Linenčná zmluva na vydanie diela č. 2/2011
Z-VYD-2011-02
0,00 € prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Linenčná zmluva na vydanie diela č. 3/2011
Z-VYD-2011-03
0,00 € Mgr. Fils Andriamainty, Phd. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 4/2011
Z-VYD-2011-04
0,00 € Mgr. Martina Dubničková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 5/2011
Z-VYD-2011-05
0,00 € prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 7/2011
Z-VYD-2011-07
0,00 € doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 8/2011
Z-VYD-2011-08
0,00 € PhDr. Milan Veselský, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 9/2011
Z-VYD-2011-09
0,00 € doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 12/2011
Z-VYD-2011-12
0,00 € RNDr. Marta Brechtlová Univerzita Komenského v Bratislave